Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

New Energy

New Energy Limburg

“Natuurlijke hulpbronnen zoals olie, gas en steenkool worden al vele decennia gebruikt om de energiebehoefte van de wereld te voorzien. Het gebruik van deze fossiele brandstoffen heeft echter geleid tot een enorme toename van de CO2-uitstoot, waardoor de klimaatverandering versnelt en een groot risico vormt voor de toekomst van de planeet. Om deze reden zijn duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonne-energie en energie uit biomassa van groot belang geworden.

Windenergie is een van de meest ontwikkelde vormen van duurzame energie. Het is een schone en hernieuwbare energiebron die geen schadelijke stoffen produceert en geen uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Windturbines gebruiken de bewegingsenergie van de wind om elektriciteit op te wekken. Dit gebeurt door de windturbinebladen te laten draaien, die zijn verbonden met een generator die elektriciteit produceert. Windenergie heeft het potentieel om een ​​belangrijke rol te spelen bij het vervangen van fossiele brandstoffen in de energiemix.

Zonne-energie is een andere vorm van hernieuwbare energie die steeds populairder wordt. Zonnepanelen gebruiken fotovoltaïsche cellen om zonlicht om te zetten in elektriciteit. Deze panelen zijn meestal gemonteerd op daken van gebouwen of op grote zonneparken. Net als windenergie is zonne-energie een schone en hernieuwbare energiebron die geen uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt en op grote schaal kan worden toegepast.

Energie uit biomassa is een vorm van duurzame energie die wordt geproduceerd uit organisch materiaal zoals hout, mest, afval en landbouwproducten. Biomassa kan worden omgezet in elektriciteit, warmte of brandstof. Het is een hernieuwbare energiebron omdat organisch materiaal kan worden aangeplant en geoogst, waardoor een constante aanvoer van biomassa wordt gewaarborgd. Energie uit biomassa kan een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Het heeft ook het potentieel om afval te verminderen en een positieve invloed te hebben op de lokale economieën door de productie van biomassa”

New Energy Nationaal

Algemene info biomassa

Klik hier voor het rapport ”WUR-rapport duurzame biomassa voor de productie van waterstof”…

Biomassa is een verzamelnaam voor allerlei materialen, die breed inzetbaar zijn: van voedsel tot bouwmateriaal. Veel mensen denken bij de term als eerste aan een energiebron. Door biomassa te verbranden, vergisten of vergassen kan energie worden opgewekt. Over het gebruik als energiebron is veel discussie: hoe duurzaam en noodzakelijk is deze inzet van biomassa? Milieu Centraal legt uit wat biomassa is, en geeft inzicht in de discussie.

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/energiebronnen/biomassa/

 

 


 

Biomassa in mobiliteit – Onderzoek naar de functie van biomassa in duurzame mobiliteit

Biomassa in transport is een complex en controversieel onderwerp, waarbij grote onzekerheden in de data van toekomstige beschikbaarheid en behoefte worden aangehouden. Dit komt met name door de verscheidenheid aan biogrondstoffen, grondstofprijzen, productietechnologieën en een diversiteit aan toepassingen in de verschillende transportsectoren. Er wordt algemeen erkend dat biobrandstoffen een belangrijke rol gaan spelen in de transitie naar een klimaatneutraal Nederland. Dit rapport biedt een globaal overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de toepassing van biomassa in de Nederlandse mobiliteitssector tot aan 2050.

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-285d6509d1cbd86557c1e863c717aaf212833719/pdf

 


 

Effectieve controle op biomassa voor de productie van hernieuwbare energie

 

 

Duurzame energie geproduceerd uit ‘natte’ biomassa levert een belangrijke bijdrage aan de energietransitie en past goed in het streven naar een circulaire economie. De productie van deze vorm van hernieuwbare energie wordt dan ook financieel ondersteund via de SDE+(+) regeling.

Via Garanties van Oorsprong (GvO’s) verzekert de Minister van Economische Zaken & Klimaat dat een bepaalde hoeveelheid groen gas, groene stroom of duurzame warme is geproduceerd met biogene reststromen. GvO’s spelen een belangrijke rol in de toekenning van SDE subsidie, maar ook voor producenten die groen gas produceren voor de mobiliteitssector.

Momenteel vervullen accountants een belangrijke rol in de controle keten. Zij voeren diverse controlewerkzaamheden uit en geven een assuranceverklaring af wanneer wordt voldaan aan de eisen van het geldende controleprotocol.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft opgeroepen tot het herzien van deze verplichting met als belangrijkste argument dat voor het vaststellen van het correcte gebruik van biomassastromen een andere expertise is vereist dan die van de accountant. Dit rapport onderschrijft de zienswijze van de NBA en stelt tegelijkertijd vast dat de huidige methodiek van controle aan een bredere herziening toe is.

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-0f079e2660613f31e5979c755da92eebbcda6e72/pdf

Contact

Secretariaat
info@waterstofcoalitielimburg.nl
+31 77 206 66 02