Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Overheid

Limburg

Op 6 november 2020 heeft de Provincie Limburg het statenvoorstel voor de Limburgse Waterstofagenda 2.0 gepubliceerd.

 

Document:

20201106 Statenvoorstel_Limburgse_Waterstofagenda_2.0_brief_

Een verkenning waarin een beeld wordt geschetst van de mogelijkheden van Waterstof op korte termijn binnen de gemeente Venlo. Er wordt gekeken naar now (0-5 jaar), next (5-10 jaar) en later (10-20 jaar).

 

Document:

2021 Waterstofverkenning gemeente Venlo

Samenvatting van de Regionale Energie Strategie 1.0 voor Noord- en Midden Limburg.

 

 

Document:

20210701 RES-NM-Lim samenvatting

Samenvatting van de Regionale Energie Strategie 1.0 voor Zuid-Limburg

 

Document:

20210701 RES-Zuid-Lim samenvatting

Overheid Nationaal

De Routekaart Waterstof beschrijft hoe een brede groep stakeholders de komende jaren vooruitgang wil boeken om de Nederlandse waterstofambities en klimaatdoelen te behalen. Het gaat om zowel publieke als private partijen die zich hebben verbonden aan het Nationaal Waterstof Programma (NWP).

De Routekaart hanteert een holistische benadering voor de ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt, door aanbod, transport, distributie, opslag, toepassing en randvoorwaarden met elkaar te verbinden. De Routekaart beschrijft de doelen voor de komende jaren en welke acties nodig zijn om deze doelen te behalen.

Naast concrete doelen en acties tot 2030 schetst de Routekaart vooruitblikken voor de periode na 2030, met een duidelijke richting op de lange termijn.

Document:

20221101 Routekaart Waterstof (overheid)

Het PBL heeft, in samenwerking met het RIVM, CBS, RVO, TNO en Wageningen U&R een rapportage opgesteld (jaarlijkst verplicht vanuit de Klimaatwet 2019) waarin de ontwikkelingen van broeikasgasemissies en het energiesysteem van Nederland in het verleden, het heden en de toekomst uitgewerkt worden.

Daarbij wordt ook toegelicht wat de bijdrage van het nationale klimaat­ en energiebeleid aan die ontwikkelingen is, en wordt voor zover mogelijk rekening gehouden met met actuele ontwikkelingen op andere beleidsterreinen die van invloed zijn op de broeikasgasemissies, zoals het stikstofbeleid, en ontwikkelingen buiten Nederland.

Met deze rapportage worden de geraamde ontwikkelingen aan de belangrijke nationale en Europese klimaat- en energiedoelen getoetst.

Document:

2022 PBL klimaat-en-energieverkenning

Nationale handreiking, onder andere met een update van de nieuwe landelijke beleidskaders als gevolg van het coalitieakkoord. Handreiking kan onder andere gebruikt worden voor de RES’en in Limburg.

 

Document:

20220601 Handreiking RES update 2022

Brief van Minister Jetten (Klimaat en Energie) waarin de kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van het waterstofbeleid, onder andere ingaand op het Nationaal waterstofprogramma

 

Document:

20221202 Kamerbrief voortgang-waterstofbeleid

Contact

Secretariaat
info@waterstofcoalitielimburg.nl
+31 77 206 66 02