Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Rapporten

Rapporten WCL

WCL

In 2022 is er een initiatief gestart door WaterstofCoalitie Limburg (WCL) en de WCL Academie om de behoefte na te gaan aan opleidingen, nascholing et cetera op het gebied van de energietransitie en de rol daarin van waterstofgas in het bijzonder. Zowel voor werkenden, studenten, en niet-werkenden.

Document:

Behoefteninventarisatie voor de WCL Academie_verkorte versie_def

WCL | LIOF |Provincie Limburg

Ten behoeve van het aanjagen van innovatie en het verder op gang helpen van de markt voor waterstof trachten de Provincie Limburg, het LIOF en de Waterstof Coalitie Limburg (WCL) de beperkte beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten zodoende de onrendabele top te verkleinen en aanspraak te kunnen maken op veelbelovende budgetten op EU- en rijksniveau.

Om dit te bereiken willen de partijen komen tot een Waterstof Actieplan Limburg 1.0, waarbij op basis van publiek private samenwerking aandacht besteed wordt aan de korte termijn om concrete initiatieven van de grond te krijgen, maar tegelijkertijd ook in de komende jaren een positie wordt opgebouwd in de programma’s van het Rijk, provincie Limburg en de EU. Dit Waterstof Actieplan Limburg 1.0 biedt een kader voor partijen om ook nieuwe initiatieven te ontplooien, waarmee het actieplan de komende jaren in volgende versies kan worden ontwikkeld.

WP File Download

Rapporten Limburg

Door: ECN | TNO | Quintel | CE Delft

De energie-infrastructuur is cruciaal voor de energietransitie naar een klimaatneutrale energiesysteem. Doordat de aanleg en verbetering van de infrastructuur lange looptijden vergt, is het nodig om een beeld te krijgen welke aanpassingen van de energie-infrastructuur noodzakelijk zijn.

De gemeenten, netbeheerders, industrie en provincie in Limburg willen hier actief aan bijdragen en zorgen dat de noodzakelijk energie infrastructuur er komt. Dat zal op een integrale manier moeten gebeuren omdat de oplossingen in de energietransitie niet meer traditioneel te scheiden zijn in productie of vraag, gas los van elektriciteit. Alles heeft met elkaar te maken, en er is de wens om te zoeken naar de slimste oplossingen.

Document:

 

Door: CE Delft

De provincie Limburg heeft onderzoek laten doen: welke rol kan waterstof als energiedrager spelen in de verduurzaming van het elektriciteits- en warmtegebruik in de Limburgse industrie? CE Delft heeft de kansen in kaart gebracht op basis van technische haalbaarheid en economische levensvatbaarheid bij de LEA-bedrijven.

Daarbij geven we aan hoe die waterstof beschikbaar komt: wanneer en tegen welke prijs, en met welke infrastructuur.

Document:

transitie

Door: Water Energy Solutions

Voor het behalen van de door de Nederlandse regering in het Klimaatakkoord geformuleerde klimaatdoelen is Nederland onderverdeeld in vijf sectoren: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit.

Binnen de sector Industrie zijn er vijf industrietafels gevormd op basis van de Nederlandse industriële regioclusters:

  1. Chemelot
  2. Noord-Nederland
  3. Noordzeekanaalgebied
  4. Rotterdam/Moerdijk
  5. Smart Delta Resources.

Aansluitend is een industrietafel gevormd waarin alle industrie buiten de regioclusters vertegenwoordigd wordt: Cluster 6. Deze Cluster Energiestrategie omvat de vraag van modaliteiten op de bijbehorende tijdlijn van de Limburgse Cluster 6 bedrijven met de randvoorwaarden om invulling te kunnen geven aan de klimaatdoelen.

Document:

CES Cluster 6 Limburg

Rapporten Nationaal

Waterstof voor de energietransitie: een programmatische aanpak voor innovaties op het thema waterstof in Nederland voor de periode 2020 – 2030

Document:

Overzicht H2 gerelateerde projecten

Main results of the HyDelta 1 project:
a research program on the introduction of clean hydrogen as energy carrier and feedstock in the Netherlands and the role of infrastructure in particular.

Document:

Summary HyDelta 1

HyWay 27:
waterstoftransport via het bestaande gasnetwerk? Eindrapport voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Document:

20210701HyWay27 Eindrapport – H2 via bestaand gasnetwerk

Contact

Secretariaat
info@waterstofcoalitielimburg.nl
+31 77 206 66 02