Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Waterstof Coalitie Limburg

Waterstof Coalitie Limburg

WCL is een onafhankelijk netwerkplatform dat versnelde toepassing van alternatieve energiebronnen en -dragers, met waterstof in het bijzonder, als onderdeel van de Limburgse energietransitie faciliteert.

WCL is georganiseerd in een stichting met een team van negen experts die aanspreekpunt zijn voor:

 • kennisontwikkeling, kennisoverdracht en opleidingen,
 • evenementen,
 • de toepassingsgebieden mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving en opslag, omslag en productie van waterstof en alternatieve energiebronnen en -dragersd.

De Coalitie bestaat verder uit partners met verschillende achtergrond: industrie, onderwijs en onderzoek, overheid en energiecoöperaties.

Missie

De missie van Waterstof Coalitie Limburg is de energietransitie helpen tot stand brengen in de vorm van een zorgvuldige en succesvolle maatschappelijke transformatie, gekoppeld aan een technologisch-economische transitie.

Waterstof Coalitie Limburg spitst haar missie toe op de rol van waterstof en andere duurzame energiebronnen en -dragers in de energietransitie zowel binnen als buiten de Limburgse samenleving. Op die Limburgse geografische schaal willen we ons hoofdzakelijk richten, in het besef dat er meerdere externe relaties liggen zoals in provincies buiten Limburg, in Nederland, en in de EU, in het bijzonder in de regio’s NoordRijnWestfalen en Vlaanderen.

Visie

We zijn ervan overtuigd dat energietransitie moet plaatsvinden in een sterke Limburgse coalitie (eventueel in een breder bovenregionaal netwerk/ samenwerkingsverband); een coalitie die:

 • een kenniscentrum ter beschikking heeft en haar leerprocessen faciliteert middels een academie;
 • een reeks exemplarische living labs en projecten bestiert in de verschillende sectoren (mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving, agrarische sector).

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat naast de overheid, het bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen (Triple Helix) ook een essentiële rol is weggelegd voor actieve partijen zoals burgerinitiatieven (coöperaties, etc.) (Multiple Helix).

Onze activiteiten moeten een bijdrage leveren aan het herstel van de economie en werkgelegenheid na en tijdens Corona. Tenslotte zijn we ervan overtuigd dat effectieve samenwerking, ook tussen partners die in eerste instantie niet voor de hand liggen, kan leiden tot nieuwe kansen en mogelijkheden (coalitie).

Het bestuur

De WCL hanteert een organisatiestructuur die gebaseerd is op een Quadrupel helix structuur. De voorzitster wordt ondersteund door een secretaris en penningmeester, evenals door vier personen die samen de quadrupel helix vertegenwoordigen: de kennisinstellingen, de burgerij, de overheid en de bedrijven. In de afbeelding hiernaast is te zien hoe deze structuur in elkaar zit.

Organisatiestructuur WCL met de quadrupel helix.
Acht experts

In ons team zijn acht experts opgenomen die vanuit hun lopende, professionele activiteiten in industrie, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke transities een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de missie van WCL. Het team van WCL borgt expertise op het gebied van onder andere duurzaamheid, energie, ingenieurswetenschap, kennisoverdracht en innovatie. Missen we expertise of ervaring dan zoeken we deze op. Naast onze expertise, zijn we nauw betrokken bij alle lokale activiteiten en instanties

Ambassadeurs

De ambitie van het bestuur van de stichting WCL is erop gericht de energietransitie en specifiek ook de toepassing van waterstof actief te versnellen binnen het grotere kader van de energietransitie. Om deze ambitie extra te ondersteunen zijn we op zoek naar Ambassadeurs die beschikken over ingangen bij overheid (nationaal, internationaal), kennisinstellingen en bedrijfsleven en die zich willen inspannen om deze ontwikkelingen te versterken en versnellen. Als tijdsbesteding is rekening te houden met een aantal events en een tweetal bijeenkomsten per jaar met het bestuur en de overige ambassadeurs. Daarbuiten is er ad hoc informeel overleg, met name met de teamleden van WCL, de kennisdragers. De volgende ambassadeurs ondersteunen WCL:

Communities

Business & civil community

Het opzetten van een kennisinfrastructuur is een van de hoofddoelen van de WCL. Dit wordt gerealiseerd middels twee verschillende community platforms: de business community (organisaties) en de civil community (individuen). De leden van beide communities zijn ‘vrienden van de WCL’. Een vriend is een persoon of organisatie die meehelpt aan de ontwikkeling van de WCL, en geïnteresseerd is in deelnemen aan onze activiteiten, zoals evenementen of opleidingen via de Academie (een lid kan zowel onderdeel uitmaken van onze business community als van onze civic community). Als lid heb je recht op de volgende aspecten:

 • Gratis informatie en advies via ons ‘loket’
 • Kennisdeling via workshops of cursussen van de Academie waar voor een verlaagd tarief toegang wordt gegeven
 • Gratis toegang tot onze tweejaarlijkse WCL themabijeenkomsten
 • Gratis deskundig advies bij het opstarten van projecten op het gebied van waterstof
 • (indien gewenst) Vermelding op onze website

Daarnaast is het niet alleen onze taak om een community lid te voorzien van alle noodzakelijke en nieuwe informatie omtrent waterstof en andere duurzame energiebronnen en -dragers, maar ook om elk lid te voorzien van passende contacten. WCL zorgt er dus voor dat U als vriend:

 • op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen rond projecten en van visie van overheden op vlak van waterstof via bijeenkomsten, mailings en/of nieuwsbrieven,
 • kunt deelnemen aan werkbezoeken binnen en buiten de regio,
 • en via WCL een preferent aanspreekpunt voor de overheid op het vlak van waterstofbeleid heeft.

De jaarlijkse tarieven voor het lid worden van onze communities zijn:

 • Business Community: 250 per jaar (per organisatie)
 • Civil Community: 50 per jaar (op persoonlijke basis)
 • Indien een vermelding als vriend op de WCL web site wordt gewenst kost dit additioneel € 250 per jaar.

Historie WCL

In 2019 werd de stichting WéL opgericht door Peter Kersten en Ger Jonkergouw, werden diverse verkenningen ondernomen in binnen- en buitenland en werden diverse activiteiten georganiseerd. In de loop van 2019 ontmoetten we ook diverse mensen die vaak al langdurige ervaring hadden in en kennis van de wereld van (energie) transities en waterstof, waarvan diversen later een sleutelrol zullen spelen in de vorming van de Limburgse coalitie: Marcel Vogelsangs, Jacques Mikx, Peter Ramaekers, Rob Zanders, Sonja Demandt, René Kemp. Voor de realisatie van de doelstellingen (een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van waterstof in Limburg) volgde WéL een strategie met vier aandachtsvelden:

 • Realiseren van een zorgvuldige samenhangende visie, missie, strategie en beleid in Limburg op het gebied van een energietransitie en de rol van waterstof daarin.
 • Ontwikkelen van een missiegerichte coalitie van alle betrokkenen bij de energietransitie als een lerend ecosysteem.
 • Opbouwen van een Informatie- en kennisdeling voorziening omtrent waterstof.
 • Ondersteunen en verbinden van pioniers en living labs.

Begin 2020 verscheen de eerste versie van de Waterstof Agenda van de Provincie Limburg waarop uitgebreide feedback werd geleverd door WéL. Mede op basis van de ervaringen uit 2019 en het zich ontwikkelende netwerk namen we begin 2020 het initiatief tot de daadwerkelijke opstart van een Waterstof Coalitie Limburg. Na een aantal bijeenkomsten en activiteiten kreeg de coalitie steeds meer vorm en dit resulteerde zich uiteindelijk in de vorming van werkgroepen die in thematische clusters de verschillende thema’s gingen uitdiepen: de gebouwde omgeving, mobiliteit, (maak)industrie en de systeemintegratie. Voor de clusterbijeenkomsten en de startwerkgroepen worden een reeks nieuwe leden actief: Lieke Potten (Gemeente Venlo), Yvonne van Lith (Fontys), Gerbert Vissers, Huub Minten, Camille Hardy (LIOF), Jan Houwen (Volantis), Karl Langeveld (ENEXIS), later voegt Arjan Rensma zich daaraan toe.

Door een interview in de Limburger met WéL eind 2020 meldt zich nog een reeks mensen/organisaties aan met interesse voor deelname. Ook Martijn van Roij meldt zich enthousiast om actief te worden in en voor de coalitie. Het is gaandeweg overduidelijk dat de potentie voor een stevige, diverse en omvangrijke Waterstof Coalitie Limburg groot is. Snel daarna echter blijkt dat een volgende Corona golf opnieuw de snelheid uit het bespreek- en organisatieontwikkelproces haalt. Waarop niet langer op eind 2020 wordt gemikt voor de feitelijke start van de coalitie maar op eerste helft 2021. De noodzaak voor doorgroei van de WCL-organisatie wordt ook besproken met de inmiddels 3 waterstof ambtenaren van de Provincie. Deze maakt hiervoor in eerste aanleg weinig tot geen middelen beschikbaar, maar wordt middels een in de Provinciale Staten vergadering van eind december aangenomen motie van Lokaal Limburg opgeroepen om vanaf 2021 de coalitie zo goed mogelijk te steunen in haar ontwikkeling.

Inmiddels staat een set kwartiermakers klaar staat om het organisatorische werk over te nemen, dat tot dat moment in hoofdzaak door Peter Kersten en Ger Jonkergouw van de Stichting WéL werd verricht. Alles staat dan klaar om, zo gauw Corona dat toestaat, de start en verdere ontwikkeling van de Limburgse Waterstof Coalitie vleugels en vaart te geven. Dat is ook nodig omdat de technologische en toepassings-ontwikkelingen op dit terrein razendsnel gaan én omdat de waterstof wereld buiten Limburg ook in hoog tempo en op grote schaal stappen zet. Het is een goed moment voor Peter en Ger om een stap terug te zetten en de Stichting WéL over te dragen aan de kwartiermakers. Hieronder staan de belangrijkste activiteiten weergegeven die (mede) zijn georganiseerd door de voormalige Stichting WéL: