Banner-productie
Productie
Banner-mobiliteit
Banner-bebouwing
Banner-industrie
previous arrow
next arrow

Mobiliteit & waterstof

Waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen

Waterstof-Elektrisch aangedreven voertuigen zijn binnen de mobiliteit een perspectiefvolle ontwikkeling. Hiernaast zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van batterij-elektrische en fossiel/hybride voertuigen en een mix aan meer duurzame brandstoffen. Diverse vormen zullen naast elkaar gaan bestaan. 

Waterstof is thans nog een relatief dure variant. Dit zal naar verwachting de komende jaren snel gaan veranderen. Ontwikkelingen op waterstof gebied volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. 

Krachtenbundeling en gestructureerd en planmatig samenwerken binnen de keten is van groot belang. Bij voorkeur moeten we het wiel maar één keer uitvinden. Projectplannen dienen een stip aan de horizon te hebben, worden concreet (SMART) gemaakt en bij voorkeur gefaseerd uitgevoerd.


Perspectieven voor waterstof binnen mobiliteit 

TOEPASSINGEN 

Binnen de mobiliteit sector kan waterstof in principe op 3 manieren toegepast worden: 

  • brandstof voor een brandstofcel in een elektrisch aangedreven voertuig; 
  • brandstof voor een verbrandingsmotor; 
  • bouwsteen voor synthetische brandstoffen. 

RIJDEN OP WATERSTOF 

Rijden op waterstof is één van de mogelijkheden om de mobiliteit sector te verduurzamen. Waterstof wordt daarbij aan boord, in een brandstofcel, omgezet in elektriciteit en water. Rijden op waterstof is met name interessant voor zware voertuigen die langere afstanden moeten afleggen of waarbij batterij-elektrisch geen alternatief is. Het werkingsprincipe van deze brandstofcel is gebaseerd op zuivere, groene waterstof. 

Om aan de zero-emissie doelstellingen te voldoen zijn thans groene waterstof- en batterij-elektrisch aangedreven voertuigen de meest realistische scenario’s. Waterstof is een schone brandstof en voldoet dus qua regelgeving aan een inzet binnen stedelijke omgeving, waardoor een snelle opmars mogelijk is. Een auto op waterstof is ook een elektrische auto, met als belangrijkste verschil dat niet op voorhand een batterij opgeladen moet worden, maar dat je vooraf waterstof moet tanken. 

TRANSITIE OPLOSSINGEN 

Tal van alternatieve mogelijkheden en tussenoplossingenof transitie-oplossingen zijn denkbaar om gefaseerd te gaan verduurzamen. 

DUAL-FUEL 

De waterstof ‘dual-fuel’ oplossing is een voorbeeld van een transitieoplossing. Dual-fuel motoren kunnen op meerdere type brandstof rijden, zoals waterstof gecombineerd met diesel. Deze motoren bieden meer flexibiliteit dan rijden op alleen waterstof; als de waterstof op is dan kan de motor op diesel verder blijven werken. 

De door te voeren veranderingen aan de huidige interne verbrandingsmotor zijn beperkt en kunnen in voorkomende gevallen zelfs achteraf op bestaande motoren worden opgebouwd. Hierdoor zijn de werking, reparatie- en onderhoudskosten nagenoeg vergelijkbaar aan de huidige motoren technologie. Dat betekent dan ook lage operationele kosten 

Dual-fuel technologie ontwikkelt zich snel en kan door zijn flexibele inzet leiden tot een versnelde implementatie van waterstof binnen de mobiliteitssector. Wellicht een interessante optie voor de agrarische industrie en een aantal transporteurs om kennis te maken met waterstof. 

Dilemma’s

KIP EN EI 

De huidige kip/ei- situatie dient doorbroken te worden. Thans zijn er geen waterstof tankstations, dus geen voertuigen; en omgekeerd. 

ONRENDABELE TOP 

De verwachting is dat het de komende jaren aan voldoende kritische massa ontbreekt; er kan nog onvoldoende schaalomvang bereikt worden.

 

Als gevolg is er sprake van een onrendabele top in de financiering. Het aanjagen en bevorderen van waterstof initiatieven is noodzakelijk om een kleinschalige opstart mogelijk te maken. 

Waterstof Coalitie Limburg steunt daarom projectinitiatieven om in Limburg waterstof tankstations te realiseren. Rol van de Waterstof Coalitie

Aanjagend en faciliterend

Waterstof Coalitie Limburg acteert in het speelveld van waterstof en mobiliteit als een aanjagende en faciliterende organisatie. Door haar netwerk is WCL in staat om de nodige stakeholders bijeen te brengen en te verbinden, gezamenlijk toekomstadvies op te stellen en initiatieven en projecten te ontwikkelen. 

loketfunctie

Door bundeling van expertise kan WCL de diverse vragen die bij eenieder leven goed adresseren. Met haar loketfunctie kan WCL deze vragen efficiënt beantwoorden en mogelijk geschikte partners aandragen voor perspectiefvolle projecten!

MKB-ondernemingen

WCL is ook bij uitstek de plek waar Limburgse MKB ondernemers met hun eerste vragen over waterstof en over het brede palet aan inzetmogelijkheden terecht kunnen. 

 

Kennisdeling

WCL wil haar opgedane kennis en inzichten graag delen, bij voorkeur in een gestructureerde setting zoals de WCL-Academie. 

Interprovinciale samenwerking

Door haar Limburgse helikopterblik kan WCL goed samenwerken met andere provincies (w.o. Noord-Brabant en Zeeland) waardoor een completer beeld ontstaat over kansen en mogelijkheden. Dit vergemakkelijkt ook een gezamenlijke lobby, bijvoorbeeld richting overheden.

Contact

Peter Ramaekers
info@waterstofcoalitielimburg.nl
+31 77 206 66 02Meer weten over waterstof & mobiliteit?

Dutch Hydrogen Days

Dutch Hydrogen Days, 12-14 oktober